Algemene Verkoop- en Betalingscondities

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Alle bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities zijn tussen partijen van kracht voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27270891.
 
Artikel 2 Definities
In deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities wordt verstaan onder:
a. de Opdrachtnemer:
Beheermaatschappij BCiM b.v., handelend onder de naam BCiM Bos Consultancy & Interim Management, hierna te noemen BCiM.
b. de Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienstverlening vraagt van BCiM.
c. Levering:
het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten/verrichtingen, alsmede alle door of namens BCiM met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen en het geven van presentaties, opleidingen en/of instructies.
d. Opdracht:
de in overleg tussen de Opdrachtgever en BCiM bepaalde –inclusief de terzake eventueel nader te bepalen– werkzaamheden, die door BCiM dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen.
 
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat BCiM de opdracht aanvaardt. Dit geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. BCiM zal een overeenkomst, of wijziging daarin, telkens schriftelijk bevestigen.
 
Artikel 4 Offerte
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2 Indien voor het opstellen van een offerte inventariserende of andere voorbereidende werkzaamheden bij de Opdrachtgever moeten worden verricht, dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever. BCiM zal deze kosten vooraf kenbaar maken.
4.3 De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend.
4.4 Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities door BCiM als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.
4.5 Deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever.  De Voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.
 
Artikel 5 Verplichtingen opdrachtnemer
5.1 BCiM is gehouden de belangen van zijn Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
5.2 Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
5.3 BCiM verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op die opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen.
 
Artikel 6 Het inschakelen van derden
BCiM kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan, in overleg met de Opdrachtgever is vastgesteld.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 BCiM is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die laatstgenoemde zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van BCiM of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden.
 

 

7.2 Voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de door BCiM verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 8 niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is BCiM daarvoor niet aansprakelijk.
7.3 BCiM is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers als bedoeld in Artikel 5.3, indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
7.4 BCiM is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die verricht zijn door deskundigen als bedoeld in Artikel 6, tenzij daarover vooraf tussen BCiM en Opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.
7.5 BCiM gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.

7.6

BCiM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, welke de Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van Levering.
7.7 In geval niettegenstaande de in Artikel 7.6 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op BCiM mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van BCiM in ieder geval niet het (factuur-/declaratie-) bedrag van de betreffende Levering te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade.
 
Artikel 8 Verplichtingen van Opdrachtgever
8.1 De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het BCiM onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.
8.2 De Opdrachtgever is verplicht om aan BCiM tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.
8.3 BCiM is bevoegd diens werkzaamheden op te schorten zodra aan 8.1 en 8.2 geen gevolg wordt gegeven.
 
Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die BCiM redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd.
9.2 Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers, laptops en handhelds inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden.
9.3 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht opleverende omstandigheden aan de zijde van BCiM, is BCiM gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BCiM tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is BCiM bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
9.4 BCiM is gehouden de Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
 
Artikel 10 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van BCiM afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van BCiM, één en ander ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen e.d.

Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend en nadrukkelijk aan BCiM voorbehouden.


 

 Artikel 11 Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuur en/of declaratie plaats te vinden binnen veertien dagen na factuur-/declaratiedatum, zonder dat enig beroep op korting of verrekening door de Opdrachtgever is toegestaan.
11.2 BCiM is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst te verlangen. BCiM is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever ten genoegen van BCiM de verlangde zekerheid heeft gesteld. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft BCiM het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door BCiM uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
11.3 Indien betaling niet plaats vindt voor de vervaldatum van de factuur c.q. declaratie dan wel binnen de overeengekomen betalingstermijn, is BCiM gerechtigd de vordering te verhogen met 1% per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend) ingaande de vervaldatum van de factuur c.q. declaratie dan wel de overeengekomen betalingsdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is BCiM bovendien gerechtigd het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 500,-.
11.4 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten en rente en vervolgens van die factuur- c.q. declaratiebedragen welke de meest lange tijd verschuldigd zijn, zelfs indien de Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen c.q. declaraties.
11.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met BCiM gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is BCiM gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat BCiM tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht van BCiM om betaling te vorderen van de wel verrichte Levering, en onverminderd het recht van BCiM om in verband met de opschorting of ontbinding van de Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is iedere vordering van BCiM op de Opdrachtgever direct en integraal opeisbaar.
 
Artikel 12 Geschillen
12.1 Indien er tussen partijen een geschil is gerezen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
’s-Gravenhage.
12.2 Op alle door BCiM gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere overeenkomsten met de Opdrachtgever is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
   
Artikel 13 Slotbepaling
Indien één of meer artikelen van deze Algemene Verkoop- en Betalingscondities ongeldig of nietig mochten worden verklaard, dan zullen alle resterende bepalingen volledig van kracht blijven.

 

« terug naar boven

 

 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter